OCHRANA SÚKROMIA

Ochrana súkromia

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom webstránky spoločnosti PROLI, spol. s r. o. (www.proli.sk)

V prípade ak ste našim partnerom, zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s nariadením GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Správca webstránky spoločnosť PROLI, spol. s r. o. (www.proli.sk)

Spoločnosť Proli spol. s.r.o., Komínová 33/11, Partizánske – Malé Bielice 958 04 , IČO: 31 417 965 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.18/2018 Z. z.Prevádzkujeme webovú stránku www.proli.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať mailom: proli@www.proli.sk
Alebo priamo z webu www.proli.sk v záložke Kontakt.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
 • Splníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzov, e-bookov, informácií o produktoch).
 • Vedenie účtovníctva. Ak ste našimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate môžeme využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak našim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielame len na základe vášho súhlasu, počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to počas doby 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov na webe.
 • Fotografická dokumentácia – napr. zo živých akcií organizovaných našou spoločnosťou.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránke prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávenený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup moji zamestnanci alebo spolupracovníci.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služby a aplikácie spracovateľov:

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 384 03 KTIŠ, Česká republika (forpsi.cz)

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

Akékoľvek spracovanie osobných údajov budú vykonávané na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom mailu: proli@www.proli.sk

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme do doby 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávame spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme na to aspoň 20 dní.

Právo na výmaz. Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať mailom.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie okamžite napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Články, produkty alebo služby vám posielame, ak ste nás zákazník alebo partner na základe oprávneného záujmu. Posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naší spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vaších osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov so nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 24.5.2018.

V Košiciach, dňa 24.5.2018, spoločnosť PROLI, spol. s r. o.

Informačná povinnosť - monitorovanie

INFORMÁCIA

pri získavaní a spracúvaní osobných údajov pri monitorovaní v priestoroch Prevádzkovateľa

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“):

1.1    Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

PROLI, spol. s r.o. so sídlom Komínová 33/11, 958 04 Partizánske – Malé Bielice, zápis v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  19028/R

1.2    Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3    Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4    Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1 identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä audiovizuálny záznam;

1.4.2 informácie o vašom zdravotnom stave v súvislosti s vyhotovovaním audiovizuálneho záznamu možnosť získania informácie o pracovných úrazoch, telesnom postihnutí;

1.5    Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.1.1       zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti a tiež ochrana majetku zamestnancov a zdravia zamestnancov; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku;

1.6    Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1 čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

1.7    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1 správca kamerového systému, systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;

1.7.2 poskytovateľ právnych služieb;

1.8    Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1 Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2 Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9    Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1 po dobu 15 dní;

1.9.2 po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.10  Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1   právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2   právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3   právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4   právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5   právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6   právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7   právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11  Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

Na spracovanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto Informácii od Vás nepotrebujeme súhlas, nakoľko sme identifikovali iné právne základy spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, pokiaľ by ste nám kedykoľvek v budúcnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely udelili, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním Žiadosti o odvolanie súhlasu na mailovú adresu jpridavkova@www.proli.sk.

1.12  Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1   v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13  Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získame priamo od vás tým, že sú zaznamenávané v rámci vyhotovovaných audiovizuálnych záznamov alebo vstupov do priestorov prevádzkovateľa;

1.14  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa

Informačná povinnosť - web

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevníci webstránky

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

1.1.         Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

PROLI, spol. s r.o. so sídlom Komínová 33/11, 958 04 Partizánske – Malé Bielice, zápis v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  19028/R

1.2.    Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3.         Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4.         Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1.   cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:

1.4.1.1. základné cookies – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred vypĺňanie formulárov;

1.4.1.2. konverzné cookies – umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;

1.5.         Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.      spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.1.1.    ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť;

1.6.         Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.      čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií;

1.7.         Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym príjemcom.

1.8.         Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1.      Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2.      Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9.         Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu kým trvá účel oprávneného záujmu tieto osobné údaje spracúvať;

1.10.      Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.    právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.    právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.    právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.    právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11.      Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

1.12.      Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13.      Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám poskytnete vaše dobrovoľné vyjadrenie alebo názor;

1.14.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.

 

Informačná povinnosť - obchodní partneri

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – obchodných partnerov

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

1.1.         Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

PROLI, spol. s r.o. so sídlom Komínová 33/11, 958 04 Partizánske – Malé Bielice, zápis v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  19028/R

1.2.         Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3.         Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4.         Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1.   identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko (miesto podnikania), pracovná pozícia, podpis, EČV vozidla, prípadne aj ďalšie osobné údaje uvedené v objednávke, zmluve, dodacom liste, faktúre, ako aj súvisiacich účtovných dokladoch;

1.4.2.   kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.4.3.   údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu;

1.5.         Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.   spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov/poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom/používateľom, a to najmä:

1.5.1.1.        pre potreby uskutočnenia platby;

1.5.1.2.        v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednaných tovarov / služieb;

1.5.1.3.        v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;

1.5.2.   spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

1.5.2.1. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

1.5.2.2. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

1.5.2.3. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

1.5.2.4. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

1.5.2.5. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

1.5.2.6. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.5.2.7. zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní;

1.5.3.      spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.3.1.    ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

1.5.3.2.    kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania našich služieb, kontrola riadneho dodania tovarov);

1.5.3.3.    zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;

1.5.3.4.    informovania o našich službách, produktoch a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, kedy existuje predpoklad, že vás tieto informácie zaujímajú, nakoľko využívate podobný produkt alebo službu.

1.6.         Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.      čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

1.6.2.      čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

1.6.3.      čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií;

1.7.         Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1.      správca kamerového systému, systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;

1.7.2.      poskytovateľ služieb tlačiarne;

1.7.3.      poskytovateľ právnych služieb;

1.7.4.      poskytovateľ služieb event marketing;

1.7.5.      poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

1.7.6.      prevádzkovateľ hotelového a rezervačného systému;

1.7.7.      poskytovateľ poistných služieb;

1.7.8.      skupina podnikov – spriaznené osoby (napr. PROLED, s.r.o)

1.8.         Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1.      Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2.      Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9.         Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1.      po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.2.      po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.3.      po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou;

1.9.4.      po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.9.5.      na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.10.      Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.           právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.           právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.           právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.           právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.           právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.           právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11.      Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

Na spracovanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto Informácii od Vás nepotrebujeme súhlas, nakoľko sme identifikovali iné právne základy spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, pokiaľ by ste nám kedykoľvek v budúcnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely udelili, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním Žiadosti o odvolanie súhlasu na mailovú adresu jpridavkova@www.proli.sk.

1.12.      Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);

1.12.2.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.12.3.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13.      Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete v rámci Vašej objednávky;

1.14.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.

Informačná povinnosť - blízki príbuzní

INFORMÁCIA

pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – blízki príbuzní

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

1.1.         Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

PROLI, spol. s r.o. so sídlom Komínová 33/11, 958 04 Partizánske – Malé Bielice, zápis v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  19028/R

1.2.         Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3.         Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4.         Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1.   identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o umiestnení v škôlke;

1.5.         Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.      spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (napr. personalistika a mzdy, účtovníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

1.5.1.1. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;

1.5.1.2. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

1.5.1.3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;

1.5.1.4. zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení;

1.5.1.5. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

1.5.1.6. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;

1.5.1.7. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

1.5.1.8. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

1.5.1.9. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.5.1.10.  zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení;

1.5.1.11.  zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení;

1.5.1.12.  zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti;

1.5.1.13.  zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

1.5.1.14.  a ďalšie.

1.5.2.      spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.2.1.    zabezpečenia našich prevádzkových potrieb, ako je organizovanie podujatí a benefitov pre zamestnancov, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie našej podnikateľskej činnosti;

1.6.         Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.      čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

1.6.2.      čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií;

1.7.         Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1.      spracovateľ personálnej a mzdovej agendy, registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;

1.7.2.      poskytovateľ služieb tlačiarne;

1.7.3.      poskytovateľ právnych služieb;

1.7.4.      poskytovateľ služieb oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu[1];

1.7.5.      poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

1.7.6.      prevádzkovateľ hotelového a rezervačného systému;

1.7.7.      poskytovateľ poistných služieb;

1.7.8.      poskytovatelia benefitov v prípade spracovania identifikačných a kontaktných údajov zamestnancov na účely odovzdávania poukážok;

1.7.9.      skupina podnikov – spriaznené osoby (napr. PROLED s.r.o.)

1.7.10.    poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

1.8.         Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1.      Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2.      Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9.         Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1.      po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z pracovného alebo iného obdobného pomeru alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.2.      po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich s pracovným pomerom, iným obdobným pomerom alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.3.      po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.9.4.      na účely podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.9.5.      po dobu vyplývajúcu z Registratúrneho poriadku Prevádzkovateľa

1.10.      Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.    právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.    právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.    právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.    právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11.      Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

Na spracovanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto Informácii od Vás nepotrebujeme súhlas, nakoľko sme identifikovali iné právne základy spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, pokiaľ by ste nám kedykoľvek v budúcnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely udelili, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním Žiadosti o odvolanie súhlasu na mailovú adresu jpridavkova@www.proli.sk

1.12.      Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.12.2.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13.      Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od zamestnancov, ktorí nám ich vyplnia na príslušných formulároch a v zmluvnej dokumentácii a to ako pred, tak aj pri uzatvorení pracovnej zmluvy a vyplnení osobného dotazníka alebo pri ohlásení akejkoľvek zmeny;

1.14.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.

[1] zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Informačná povinnosť - uchádzači o zamestnanie

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – uchádzači o zamestnanie

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

1.1.   Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

PROLI, spol. s r.o. so sídlom Komínová 33/11, 958 04 Partizánske – Malé Bielice, zápis v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  19028/R

1.2.   Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3.   Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4.   Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1.       identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť;

1.4.2.       kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.4.3.       údaje súvisiace s výkonom práce, informácie o vašej kvalifikácii (hlavne dosiahnuté vzdelanie a odborná kvalifikácia) a absolvovaných školeniach, informácie o spôsobilosti k výkonu práce;

1.4.4.       informácie o vašom zdravotnom stave nutné pre splnenie zákonných povinností zamestnávateľa (vstupná zdravotná prehliadka, psychologické vyšetrenie), informácie o telesnom postihnutí,

1.4.5.       informácie uvedené v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste, ktoré ste nám poskytli na základe výberového konania na pracovné miesto alebo dobrovoľne mimo výberového konania;

1.5.   Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.       spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením pracovnej zmluvy (predzmluvné vzťahy), (vrátane dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) (ďalej ako „zmluva“), ktorá má byť uzavretá medzi Prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa;

1.5.2.       spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (napr. personalistika a mzdy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

1.5.2.1.      zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;

1.5.2.2.      zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.5.2.3.      zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

1.5.3.       spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.3.1.      ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

1.5.3.2.      zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;

1.5.4.       spracúvanie na základe Vášho súhlasu a to za účelom:

1.5.4.1.      evidencie uchádzačov o zamestnanie mimo výberového konania;

1.6.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.       čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie je na základe vyjadreného súhlasu so spracúvaním osobných údajov;

1.6.2.       čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

1.6.3.       čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

1.6.4.       čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3. týchto Informácií;

1.7.   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1.       spracovateľ personálnej a mzdovej agendy, registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;

1.7.2.       prevádzkovateľ kamerového systému;

1.7.3.       poskytovateľ právnych služieb;

1.7.4.       skupina podnikov – spriaznené osoby (napr. PROLED s.r.o.)

1.7.5.       poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

1.8.   Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa;

1.8.1.       Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2.       Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9.   Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1.       po dobu trvania predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.2.       po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.3.       po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich s predzmluvným vzťahom s dotknutou osobou;

1.9.4.       po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.9.5.       na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.9.6.       na účely podľa bodu 1.5.3. po dobu kým máme od Vás vyjadrený súhlas so spracovaním osobných údajov;

1.10. Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.    právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.    právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.    právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.    právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ informoval dotknutú osobu pri poskytnutí súhlasu dotknutou osobou, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu jpridavkova@www.proli.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti s uvedením, ktorých osobných údajov sa to týka, pre ktoré odvoláva súhlas s ich spracovaním;

1.12. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný uzatvoriť pracovnú zmluvu);

1.12.2.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.12.3.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.12.4.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.4. týchto informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená svoj súhlas podľa bodu 1.5.4. kedykoľvek odvolať (v prípade, že využijete svoje právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, nebudeme takéto údaje o Vás spracúvať)

1.13. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám poskytnete životopis, žiadosť o zamestnanie a motivačný list a vyplníte príslušný formulár. Informácie o vás môžeme získať aj od tretích strán v podobe referencií.

1.14. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.

Informačná povinnosť - zamestnanci

INFORMÁCIA

pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – zamestnanci

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

1.1.         Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

PROLI, spol. s r.o. so sídlom Komínová 33/11, 958 04 Partizánske – Malé Bielice, zápis v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  19028/R

1.2.         Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3.         Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4.         Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1.   identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, miesto a štát narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo a koniec platnosti dokladu totožnosti, pohlavie, číslo sociálneho poistenia, zamestnanecké číslo, fotografie;

1.4.2.   kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.4.3.   údaje súvisiace s odmeňovaním, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu, mzdy a informácie pre jej výpočet, odmeny, cestovné a iné náhrady, benefity, zrážky zo mzdy (vrátane informácií o exekúcii a insolventnosti);

1.4.4.   daňové informácie, ktorými sa rozumejú informácie preukazujúce nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňové úľavy a daňové zvýhodnenie, t.j. predovšetkým informácie o dieťati zamestnanca, jeho rodné číslo, potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o umiestnení v škôlke a informácie súvisiace s ďalšími zrážkami, napr. identifikácia zdravotnej poisťovne;

1.4.5.   údaje súvisiace s výkonom práce, ktorými sa rozumejú vaša dochádzka a prítomnosť v práci, čerpanie dovolenky a náhradného voľna, údaje o plnení vašich pracovných povinností a ich následné vyhodnotenie, informácie o vašej kvalifikácii (hlavne dosiahnuté vzdelanie a odborná kvalifikácia) a absolvovaných školeniach, evidencia prípadných porušení pracovných povinností, informácie o spôsobilosti k výkonu práce;

1.4.6.   bezpečnostné a systémové informácie, ktorými sa rozumejú najmä vaše systémové prihlasovacie údaje, číslo prístupovej karty, identifikačné údaje vecí a zariadení, ktoré vám boli zverené (napr. počítač, mobilný telefón, automobil), identifikácia vzdialeného pripojenia, informácie o prístupe k aplikáciám a systémom;

1.4.7.   informácie o vašom zdravotnom stave  nutné pre splnenie zákonných povinností zamestnávateľa, ktorými sa rozumejú najmä informácie o pracovných úrazoch, telesnom postihnutí, údaje spracovávané na účely nemocenského a verejného zdravotného poistenia;

1.5.         Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.      spracúvanie je nevyhnutné na plnenie pracovnej zmluvy (vrátane dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa;

1.5.2.      spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (napr. personalistika a mzdy, účtovníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

1.5.2.1. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;

1.5.2.2. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

1.5.2.3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;

1.5.2.4. zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení;

1.5.2.5. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

1.5.2.6. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;

1.5.2.7. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

1.5.2.8. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

1.5.2.9. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.5.2.10.  zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

1.5.2.11.  zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii;

1.5.2.12.  zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení;

1.5.2.13.  zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení;

1.5.2.14.  zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti;

1.5.2.15.  zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca;

1.5.2.16.  zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde;

1.5.2.17.  zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;

1.5.2.18.  zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

1.5.3.      spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.3.1.    zabezpečenia našich prevádzkových potrieb, ako je zabezpečenie školení, hodnotenia vášho pracovného výkonu, sprístupnenia vašich osobných údajov na intranete a osobných preukazoch zamestnancov, organizovanie podujatí a benefitov pre zamestnancov, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie našej podnikateľskej činnosti;

1.5.3.2.    vnútornej kontroly a evidencie, najmä evidencie pridelených pracovných pomôcok, evidencia vykonaných platieb, evidencia a plánovanie zmien, kontroly plnenia pracovných povinností, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie a kontrola riadneho plnenia všetkých Vašich a našich povinností;

1.5.3.3.    štatistík a prehľadov, najmä pre potreby monitorovania miezd a ďalších potrieb controllingu a reportingu, kde je naším oprávneným záujmom sledovanie a udržanie efektivity našej podnikateľskej činnosti;

1.5.3.4.    ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

1.5.3.5.    zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, GPS, informačných systémov a IT infraštruktúry;

1.5.3.6.    prijímania a vybavovania žiadostí zamestnancov a zmluvných spolupracovníkov, najmä potvrdenie o výške pracovných príjmov pre potreby bánk v súvislosti s poskytnutím hypotekárneho úveru a iných typov úverov, kde je naším oprávneným záujmom spracovanie žiadostí o rôzne potvrdenia a iné dokumenty, ktoré od nás žiadate;

1.5.3.7.    použitia identifikačných údajov podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií (vrátane fotografií a audiovizuálnych záznamov) v primeranom rozsahu na účely propagácie prevádzkovateľa a posilňovanie značky (napr. použitie fotografií z našich akcií a hromadných fotografií nášho tímu; ak ste vedúcim zamestnancom, obchodným zástupcom alebo osobou na obdobnej pozícii, môžeme použiť aj vaše individuálne fotografie a údaje o vašej kvalifikácii, ktoré môžeme umiestniť na našej webovej stránke;

 

1.6.         Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.      čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie pracovnej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

1.6.2.      čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

1.6.3.      čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií;

1.7.         Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1.      spracovateľ personálnej a mzdovej agendy, registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;

1.7.2.      prevádzkovateľ dochádzkového a stravovacieho systému u prevádzkovateľa;

1.7.3.      prevádzkovateľ kamerového systému, systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;

1.7.4.      poskytovateľ služieb tlačiarne;

1.7.5.      poskytovateľ právnych služieb;

1.7.6.      poskytovateľ služieb oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu[1];

1.7.7.      poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

1.7.8.      prevádzkovateľ hotelového a rezervačného systému;

1.7.9.      poskytovateľ poistných služieb;

1.7.10.    poskytovateľ konzultačných služieb a služieb couchingu;

1.7.11.    poskytovatelia služieb, odborných školení v oblasti bezpečnosti práce v prípade spracovania identifikačných údajov v rámci preškoľovania zamestnancov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby;

1.7.12.    dodávatelia a odberatelia služieb;

1.7.13.    poradenské služby v prípade spracovania identifikačných a kontaktných údajov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vrátane hodnotenia predpokladov pre kariérny postup;

1.7.14.    poskytovatelia benefitov v prípade spracovania identifikačných a kontaktných údajov zamestnancov na účely odovzdávania stravovacích poukážok;

1.7.15.    skupina podnikov – spriaznené osoby (napr. PROLED s.r.o.)

1.7.16.    poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

1.8.         Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1.      Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2.      Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9.         Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1.      po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.2.      po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z pracovného alebo iného obdobného pomeru alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.3.      po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich s pracovným pomerom, iným obdobným pomerom alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.4.      po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.9.5.      na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.9.6.      po dobu vyplývajúcu z Registratúrneho poriadku Prevádzkovateľa

1.10.      Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.    právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.    právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.    právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.    právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11.      Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

Na spracovanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto Informácii od Vás nepotrebujeme súhlas, nakoľko sme identifikovali iné právne základy spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, pokiaľ by ste nám kedykoľvek v budúcnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely udelili, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním Žiadosti o odvolanie súhlasu na mailovú adresu jpridavkova@www.proli.sk

1.12.      Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);

1.12.2.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.12.3.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13.      Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich vyplníte na príslušných formulároch a v zmluvnej dokumentácii a to ako pred, tak aj pri uzatvorení pracovnej zmluvy a vyplnení osobného dotazníka alebo pri ohlásení akejkoľvek zmeny;

1.14.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.

[1] zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora