Obchodné podmienky

PROLI spol. s r.o., Malé Bielice 33, 958 04 Partizánske

Každý predaj je jednoznačne podmienený súhlasom Zákazníka s Obchodnými podmienkami, ktorým sa stanovuje úplná dohoda medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

 

1, OBJEDNÁVKA (objednanie tovaru, potvrdenie objednávky, zrušenie objednávky, spôsob špecifikácie tovaru)

1.1.   Objednanie tovaru

Každý tovar musí byť objednaný formou písomnej objednávky. Tovar musí byť objednaný presne podľa príslušných názvov a príslušného označenia, tak ako je uvedené v katalógu, alebo  špeciálnych cenníkoch. Objednávka by mala obsahovať taktiež požadovaný čas dodania.. Objednávka musí obsahovať kompletné  údaje Zákazníka , fakturačnú adresu, adresu dodania, telefónny kontakt, kontaktnú osobu , identifikačné číslo IČO,  identifikačné číslo pre DPH (DIČ/VAT ). Všetky objednávky sú predmetom schválenia Spoločnostou. Objednávky  s chybnými údajmi môžu byť vybavené s oneskorením, a to  až do obdržania správnych údajov.

1.2.   Potvrdenie objednávky

Potvrdenie objednávky bude zaslané Zákazníkovi do 3 dní od obdržania objednávky. Doba dodania bude špecifikovaná v rámci tohto potvrdenia, pokiaľ ešte nebola dohodnutá.

1.3.   Zrušenie objednávky

Pre objednávky štandartných, ale aj špecifických produktov , pre ktoré Spoločnosť potvrdila objednávku (potvrdila výrobu, resp objednala komponenty)  je zodpovednosť za správne uvedenie špecifikácie tovaru výlučne na Zákazníkovi. Potvrdené objednávky vzhľadom na objednaný materiál/ komponenty, prípadne iné náklady sa nedajú zrušiť bez poplatku. Zrušiť objednávku bez poplatku je možné len v prípade tovarov (pred nakládkou), ktoré sú bežne na sklade a nebol pre ne objednávaný ďalší materiál/komponenty. To či ide o objednávku, ktorú je možné zrušiť bez poplatku určí výlučne Spoločnost. Všetky ostatné objednávky je možné zrušiť len pokiaľ dôjde k odškodneniu Spoločnosti za vykonanú prácu, nakúpený špeciálny materiál/komponenty atď. Minimálny poplatok za storno objednávky je 20% z hodnoty objednaného tovaru. Pokiaľ je objednávka zrušená po nakládke alebo zamietnutá v mieste dodania, skladištné, prepravné a náklady na vrátenie budú tiež účtované Zákazníkovi.

1.4.   Špecifikácia tovaru

Špecifikácia všetkých produktov je predmetom obvyklých výrobných tolerancií a môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia. Dizajn produktov a presný opis môžu byť aktualizované alebo pozmenené tak, ako je potrebné a je na zodpovednosti Zákazníka požiadať Spoločnosť o najnovší katalógový list resp. presný opis kôli overeniu rozmerov, montážnych detailov, otvorov, atď. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne náklady , ktoré sú spojené nesúladom starších typov , aj v prípade že ich Zákazník získal z web stránky Spoločnosti. Svetelné zdroje a montážne príslušenstvo , poliaľ nie je uvedené v špecifikácii, nie je súčasťou ceny

1.5. Všeobecne

Spoločnosť týmto zamieta všetky dodatočné , alebo odlišné podmienky navrhnuté Zákazníkom , vrátane uvedených na objednávke. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť objednávku na tovar ktorý nie je na sklade, resp. objednávku, ktorá je príliš malá pre výrobu.

 

2, CENY, FAKTURÁCIA-PLATBA

2.1. Ceny

Všetky ceny sú uvedené Ex Work , bez DPH a bez Recyklačného poplatku. Zmeny cien sú podmienené upozornením 30dní vopred. Objednávky ktoré boli potvrdené v pôvodných cenách , budú i v pôvodných cenách vyfakturované.

2.2. Fakturácia-platba

Faktúry sa vystavujú v deň dodávky/vyskladnenia. Platby za tovar sa realizujú v hotovosti priamo v pobočke Spoločnosti, alebo formou predfaktúry. Platobné podmienky pre Zákazníkov , s ktorými má Spoločnosť uzatvorenú Obchodnú zmluvu sa riadia podľa tejto Obchodnej zmluvy. V prípade že Zákazník nezaplatí za tovar v dohodnutom termíne (t.j. deň splatnosti faktúry) , Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať Zákazníkovi poplatok z omeškania až do dňa úplného zaplatenia faktúry v maximálnej legálnej výške, vrátane poplatkov za vymáhanie pohľadávky (súdne poplatky a iné) a poplatkov za advokáta. V prípade akýchkoľvek nejasností vo faktúre je zákazník povinný informovať Spoločnosť o danej nezrovnalosti písomnou formou. Reklamácia nezrovnlosti vo faktúre  avšak neoprávňuje Zákazníka zezaplatiť zvyšnú časť faktúry, ktorej sa nezrovnalosť netýka. Táto zvyšná časť faktúry musí byť uhradená v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami. Spoločnosť po preskúmaní , vyrieši túto nezrovnalosť podľa vlastného uváženia. Spoločnosť môže zmeniť , alebo odobrať zľavu, alebo dohodnuté platobné podmienky Zákazníkovi, ak Zákazník nedodží platobnú disciplínu, resp. poruší iné dohodnuté podmienky atď. Žiadne odrátanie súm z faktúry nie je povolené bez písomného odobrenia Spoločnosťou. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom Spoločnosti.

 

3,  DODANIE TOVARU (prepravné náklady, reklamácia prepravy, balenie, dodacia lehota)

3.1. Prepravné náklady, reklamácia prepravy

S ohľadom na rozmery dodávky (objem a váha) a po dohode so zákazníkom, je táto zasielaná Zákazníkovi poštou, doručovateľskou, špedičnou resp. expresnou službou na náklady Zákazníka. Pred nakládkou sú všetky produkty aj ich obal kontrolované na viditeľné mechanické poškodenie. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie tovaru počas prepravy , resp. jeho úbytok. Zákazník má povinnosť skontrolovať tovar hneď po jeho obdržaní. V prípade viditeľného poškodenia, alebo chýbajúcich kusov je Zákazník povinný bez odkladu informovať Spoločnosť o tomto zistení písomnou formou , a to najneskôr do 3 dní od obdržania tovaru. Po tejto lehote bude reklamácia pre tento dôvod zamietnutá.

3.2. Balenie tovaru

Spoločnosť si vyhradzuje právo optimalizovať balenie.  Niektoré tovary, alebo komponenty sú dostupné len vo väčšom multi balení. Zákazník sa môže o balení informovať telefonicky alebo písomne v Spoločnosti. V prípade , že má Zákazník špeciálnu požiadavku na balenie, budú náklady na  toto balenie naúčtované Zákazníkovi.

3.3. Dodacia lehota

Bežný dodací čas je 3 týždne od zaslania objednávky, prípadne ako je uvedené v potvrdení objednávky (paragraf 1.2.). Žiadny deň nakládky nie je záväzný. Spoločnosť sa bude rozumne snažiť  o dodržanie dátumov nakládky a dodávky , tak ako bolo pôvodne odhadované.  Za oneskorenie dodávky nie je možné Spoločnosť penalizovať.

Spoločnosť nie je zodpovedná za oneskorenie, alebo nedodanie tovaru z dôvodu živelných pohrôm( záplavy, požiare, zemetrasenia), štrajkov, nehôd, nepokojov, vojnových konfliktov, vládnych nariadení a iných podobných dôvodov , ktoré Spoločnosť nemôže ovplyvniť. Tak isto Spoločnosť nie je zodpovedná za stratu zisku, či  iné nepriame , alebo následné náklady vzniknuté v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami.

4, ZÁRUKA

Spoločnosť poskytuje záruku 2 roky na všetky produkty odo dňa doručenia tovaru (dátum vystavenia faktúry). Záruka nie je prenosná a uplatniť si ju môže len prvý, pôvodný Zákazník. Ak sa na výrobku prejaví počas bežného užívania defekt , alebo nekvalita v záručnej  lehote , je len na Spoločnosti aby sa rozhodla akým spôsobom tento defekt odstráni, či opraví produkt, alebo vymení za nový kus.

Ak Spoločnosť nie je schopná opraviť , resp. vymeniť produkt, refunduje Zákazníkovi hodnotu tovaru maximálne do výšky pôvodnej ceny tovaru.

Podmienky záruky

4.1. Každú reklamáciu je nutné uplatniť písomnou formou maximálne do troch (3) dní odo dňa zistenia závady. Je nutné uviesť nasledovné údaje:

A, meno/názov Zákazíka, adresu nakládky a vykládky, telefónny/ e-mailový kontakt, kontaktnú osobu.

B, popis modelu ( typ, vatáž, atď.), počet kusov , atď.

C, dôkladný popis problému reklamácie

D, doložiť doklad o kúpe (faktúra a dodací list)

4.2. Tieto záručné podmienky sú exkluzívne a nie je možné ich meniť, či dopĺňať. Žiadny predajca, zamestnanec, či distribútor Spoločnosti nemá právo na ich zmenu, doplnenie, či úpravu.

4.3. Táto záruka je aplikovateľná na produkty , tak ako je určené Spoločnosťou a nezahŕňa žiadne jej zneužitie.

Záruka sa nevzťahuje na:

–        poruchy  spôsobené nesprávnym elektrickým zapojením

–        poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania

–        poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu

–        produkty poškodené neodborným zásahom, predpätím v sieti, resp. elektrostatickým výbojom.

–        produkty poškodené nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, či extrémne neobvyklými podmienkami.

–        Poruchy spôsobené použitím komponentov iných , ako odporúčaných Spoločnosťou, či použitím nekompatibilných komponentov pri opravách, či opravou vykonanou nepoverenou osobou.

–        Prirodzené opotrebovanie produktov, či komponentov

–        Produkty s poškodenými nálepkami, či inými ochrannými znakmi

–        Produkty, ktoré boli nesprávne skladované

Spoločnosť ručí za výmenu poškodeného tovaru, ale nezahŕňa žiadne náklady na prácu, prepravu, resp. ďalší materiál. Takisto Spoločnosť neakceptuje žiadne finančné odškodnenie bez predošlého písomného odsúhlasenia Spoločnosťou.

4.4. Záruka zahŕňa tiež komponenty: tlmivky, svetelné zdroje, pätice a iné za predpokladu že výrobca tiež garantuje záruku. Spoločnosť  používa komponenty Európskych výrobcov a každá reklamácia na komponenty bude postúpená výrobcovi.

Záruka je limitovaná životnosťou komponentov, hlavne zdrojov (počet prevádzkových hodín, počet cyklov a pod.). Takisto je záručná doba obmedzená na tovar , ktorého doba použitia, alebo skladovania je kratšia ako uvedená záručná doba. Pre údaj doby skladovania , či životnosti sa informujte priamo v Spoločnosti. Ani v prípade komponentov nepristupujte k oprave pred predošlým písomným odsúhlasením Spoločnosťou , alebo výrobcom komponentu.

4.5. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzky Spoločnosti (sklad Bočiar, alebo Rozvojová 2,Košice) na posúdenie vady, resp. opravu.

4.6. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť celú reklamáciu ak v reklamovanom množstve preukázateľne objaví výrobok zakúpený v inej spoločnosti. V takomto prípade by totiž išlo o podvodné nárokovanie si opravy, či výmeny, resp.vrátenia peňazí.

 

5, VRÁTENIE TOVARU

5.1. Zásielky nie je možné vrátiť bez predošlého písomného odsúhlasenia Spoločnosťou. Neodsúhlasené vrátenie tovaru bude zamietnuté bez nároku na vrátenie zálohy. Požiadavka na vrátenie tovaru musí byť zaslaná písomnou formou najviac do 3 mesiacov odo dňa nakládky (deň fakturácie).

Všetok vrátený tovar musí byť naložený a prepravený na náklady Zákazníka. Zákazníkovi bude vratená suma ponížená o 20% z pôvodnej fakturovanej ceny, čo predstavuje manipulačné náklady v sklade a iné. Toto percento môže byť aj vššie v závislosti od povahy výrobku , či iných okolností sprevádzajúcich vrátenie tovaru. Všetok vrátený tovar bude skontrolovaný v priebehu 30 dní, musí byť však v predateľných podmienkach, t.j. v pôvodnom balení, nepoužívané atď. Preclené objednávky nemôžu byť vrátené. Tovar , ktorý nie je bežne na sklade, alebo bol vyrobený na mieru môže byť vrátený , podľa uváženia a písomného odsúhlasenia Spoločnosťou minimálne však s 50% poplatkom.

5.2. Produkty, alebo komponenty vrátené pre defekty pri výrobe budú nahradené bez poplatku , tak ako je garantované v záručných podmienkach. Tovar vrátený kôli chybe Spoločnosti pri nakládke bude akceptovaný v plnej výške a bez poplatkov. Avšak vrátenie tovaru musí byť realizované/prepravené spôsobom , ktorý Spoločnosť vopred schváli. Inak bude zamietnuté.

 

  1. OSTATNÉ

6.1 Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj , Hurbanova 59 , Trenčín).  Prípadné spotrebiteľské spory medzi PROLI a Zákazníkom – spotrebiteľom týkajúce sa záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených v rámci Nákupu on-line na www.proli.sk možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia týchto sporov je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.soi.sk ). Možno tiež využiť on-line platformu na riešenie spotrebiteľských sporov na http://webgate.ec.europa.eu/odr

6.2 Zákazník súhlasí, že všetky informácie obdržané od Spoločnosti bude považovať za dôverné a nepoužije ich na iný účel ako za účelom predaja .

 

  1. DOHODA

S výnimkou zmluvne dojednaných špeciálnych podmienok písomne potvrdených Spoločnosťou, Obchodné podmienky stanovujú úplnú dohodu medzi Spoločnosťou a Zákazníkom. Zákazníkov nákup tovaru je znakom súhlasu a uznania Obchodných podmienok.

 

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť PROLI ako prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:

–  identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko (miesto podnikania), pracovná pozícia, podpis, EČV vozidla, prípadne aj ďalšie osobné údaje uvedené v objednávke, zmluve, dodacom liste, faktúre, ako aj súvisiacich účtovných dokladoch);

–  kontaktné údaje (kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa);

–  údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb (číslo bankového účtu);

8.1. Spoločnosť PROLI spracúva osobné údaje zákazníka s využitím nasledovných právnych základov spracúvania a na nasledovné účely spracúvania:

  1. a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou PROLI ako dodávateľom tovarov a služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom (a to najmä: vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností, pre potreby uskutočnenia platby, v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednaných tovarov a služieb, v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite);
  2. b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti PROLI (spracúvanie identifikačných a kontaktných údajov z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a pod.);
  3. c) spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov poskytovateľa napr. zasielanie produktových informácií, najmä:

–  ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

–  kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania našich služieb);

–  zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku;

–  hodnotenie platobnej schopnosti obchodných partnerov;

–  základné kontaktovanie obchodných partnerov;

–  ponúkanie produktov a služieb poskytovateľa;

–  podpora podnikateľských aktivít a marketingu, marketingové prieskumy, prieskumy spokojnosti, zasielanie informácií o novinkách, týkajúcich sa činnosti poskytovateľa a ním poskytovaných služieb.

8.2. Spoločnosť PROLI uchováva osobné údaje po nasledovnú dobu:

–  pri osobných údajoch spracúvaných na základe bodu 8.1. písm. a) VOP po dobu trvania zmluvy;

–  pri osobných údajoch spracúvaných na základe bodu 8.1. písm. b) VOP po dobu určenú všeobecne záväzným právnym predpisom;

–  pri osobných údajoch spracúvaných na základe bodu 8.1. písm. c) VOP po dobu trvania nášho oprávneného záujmu (napr. po dobu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v zmysle platnej právnej úpravy Slovenskej republiky).

8.3. Spoločnosť PROLI poskytuje osobné údaje zákazníka nasledovným príjemcom:

–  spracovateľ registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;

–  poskytovateľ účtovných služieb, účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

–  prevádzkovateľ kamerového systému (interný/externý), systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;

–  poskytovateľ právnych služieb;

–  poskytovatelia poistných služieb;

–  poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

–  poskytovateľ prekladateľských služieb;

–  poskytovateľ kuriérskych služieb;

–  skupina podnikov – spriaznené osoby (napr. PROLED, s.r.o.)

–  osoby, ktoré realizujú predaj tovaru a poskytovanie služieb v mene a na účet prevádzkovateľa;

–  partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby;

8.4. Poskytovateľ neposkytuje osobné údaje v rámci odovzdania údajov svojim sprostredkovateľom podľa bodu 8.3. VOP do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

8.5. Zákazník disponuje nasledovnými právami pri spracovaní jeho osobných údajov:

–  právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa používateľa;

–  právo na opravu osobných údajov používateľa;

–  právo na vymazanie osobných údajov používateľa;

–  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov používateľa;

–  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov používateľa;

–  právo na prenosnosť osobných údajov používateľa;

–  právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov).

8.6. Zákazník je oprávnený vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia jeho práva podľa bodu 8.5. VOP, podanie sťažnosti či čohokoľvek iného spojeného so spracúvaním jeho osobných údajov obrátiť sa na osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov telefonicky alebo písomne na adresu sídla PROLI alebo na jpridavkova@proli.sk.

8.7. V prípade, pokiaľ zákazník poskytne spoločnosti PROLI osobné údaje tretích osôb, zákazník prehlasuje, že od týchto osôb má súhlas s odovzdaním ich osobných údajov spoločnosti PROLI, príp. je inak oprávnený na poskytnutie osobných údajov spoločnosti PROLI. spoločnosti PROLI nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré prípadným spracúvaním osobných údajov týchto tretích osôb tretím osobám vzniknú.

8.8. Spoločnosť PROLI má zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb.