INFORMÁCIA

pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – blízki príbuzní

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

1.1.         Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

PROLI, spol. s r.o. so sídlom Komínová 33/11, 958 04 Partizánske – Malé Bielice, zápis v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  19028/R

1.2.         Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3.         Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4.         Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1.   identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o umiestnení v škôlke;

1.5.         Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.      spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (napr. personalistika a mzdy, účtovníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

1.5.1.1. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;

1.5.1.2. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

1.5.1.3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;

1.5.1.4. zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení;

1.5.1.5. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

1.5.1.6. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;

1.5.1.7. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

1.5.1.8. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

1.5.1.9. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.5.1.10.  zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení;

1.5.1.11.  zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení;

1.5.1.12.  zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti;

1.5.1.13.  zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

1.5.1.14.  a ďalšie.

1.5.2.      spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.2.1.    zabezpečenia našich prevádzkových potrieb, ako je organizovanie podujatí a benefitov pre zamestnancov, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie našej podnikateľskej činnosti;

1.6.         Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.      čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

1.6.2.      čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií;

1.7.         Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1.      spracovateľ personálnej a mzdovej agendy, registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;

1.7.2.      poskytovateľ služieb tlačiarne;

1.7.3.      poskytovateľ právnych služieb;

1.7.4.      poskytovateľ služieb oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu[1];

1.7.5.      poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

1.7.6.      prevádzkovateľ hotelového a rezervačného systému;

1.7.7.      poskytovateľ poistných služieb;

1.7.8.      poskytovatelia benefitov v prípade spracovania identifikačných a kontaktných údajov zamestnancov na účely odovzdávania poukážok;

1.7.9.      skupina podnikov – spriaznené osoby (napr. PROLED s.r.o.)

1.7.10.    poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

1.8.         Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1.      Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2.      Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9.         Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1.      po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z pracovného alebo iného obdobného pomeru alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.2.      po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich s pracovným pomerom, iným obdobným pomerom alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.3.      po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.9.4.      na účely podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.9.5.      po dobu vyplývajúcu z Registratúrneho poriadku Prevádzkovateľa

1.10.      Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.    právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.    právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.    právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.    právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11.      Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

Na spracovanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto Informácii od Vás nepotrebujeme súhlas, nakoľko sme identifikovali iné právne základy spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, pokiaľ by ste nám kedykoľvek v budúcnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely udelili, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním Žiadosti o odvolanie súhlasu na mailovú adresu jpridavkova@www.proli.sk

1.12.      Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.12.2.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13.      Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od zamestnancov, ktorí nám ich vyplnia na príslušných formulároch a v zmluvnej dokumentácii a to ako pred, tak aj pri uzatvorení pracovnej zmluvy a vyplnení osobného dotazníka alebo pri ohlásení akejkoľvek zmeny;

1.14.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.

[1] zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora